Pomocník služby HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Príručka používateľa

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Príručka používateľa

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Nasledujúce informácie sa môžu bez
upozornenia zmeniť.
Reprodukovanie, prispôsobovanie
alebo preklad bez predchádzajúceho
písomného povolenia je zakázané
okrem výnimiek uvedených v
zákonoch na ochranu duševného
vlastníctva.

Logá Adobe a Acrobat sú buď
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v Spojených
štátoch a v iných krajinách.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® a Windows
2000® sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.
Intel® a Pentium® sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Energy Star® a Energy Star logo® sú
ochranné známky agentúry United
States Environmental Protection
Agency registrované v USA.
Číslo publikácie: Q8081–90125
február 2006

Upozornenie

Jediné záruky pre produkty a služby
spoločnosti HP sú stanovené v
prehlásení výslovnej záruky, ktoré je
spojené s týmito produktmi alebo
službami. Žiadna časť tu uvedeného
textu sa nedá interpretovať ako
poskytnutie dodatočnej záruky.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby alebo vypustené
časti.
Spoločnosť Hewlett-Packard nie je
zodpovedná za náhodné alebo
následné škody, ktoré vzniknú
v súvislosti alebo na základe
poskytnutia, prevádzkovania alebo
používania tohto dokumentu a
programového vybavenia, ktoré
popisuje.
Poznámka: Regulačné informácie
môžete nájsť v časti

Technické

informácie

.

V mnohých krajinách nie je legálne
robiť kópie nasledujúcich
dokumentov. Ak máte pochybnosti,
konzultujte najskôr s právnikom.

Vládne listiny alebo dokumenty:

pasy,

imigračné doklady,

doklady týkajúce sa
povinnej vojenskej služby,

identifikačné odznaky,
karty alebo odznaky
hodnosti.

Úradné ceniny:

poštové známky,

Potravinové lístky

šeky alebo zmenky vládnych
agentúr,

papierová mena, cestovné šeky
alebo peňažné príkazy,

vkladové certifikáty,

práce chránené autorským
zákonom.

Informácie o bezpečnosti

Upozornenie

Aby sa

zabránilo riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte tento výrobok
dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto výrobku vždy základné
bezpečnostné predpisy.

Upozornenie

Potenciálne

riziko úrazu elektrickým
prúdom.

1.

Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi v Inštalačnej
príručke.

2.

Pri pripájaní ku zdroju napájania
použite iba uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je
zásuvka uzemnená, dajte ju
skontrolovať kvalifikovanému
elektrikárovi.

3.

Dodržiavajte všetky varovania a
pokyny, ktoré sú na výrobku
vyznačené.

4.

Pred čistením odpojte tento
výrobok z elektrických zásuviek.

5.

Neinštalujte tento výrobok ani
ho nepoužívajte v blízkosti
vody, alebo keď ste mokrí.

6.

Inštalujte výrobok bezpečne na
stabilný povrch.

7.

Inštalujte výrobok na
chránenom mieste, kde sa
napájací kábel nepoškodí a kde
nikto nebude môcť naň stúpiť
alebo oňho zakopnúť.

8.

V prípade problémov pri
inštalácii si pozrite kapitolu
Riešenie problémov v poslednej
časti Inštalačnej príručky alebo
časť

Informácie o riešení

problémov

v tejto Príručke pre

používateľa.

9.

Vo vnútri sa nenachádzajú
žiadne súčiastky, ktoré by
mohla opraviť obsluha. Servis
zverte kvalifikovanému
personálu.

10.

Výrobok používajte v dobre
vetranom priestore.

11.

Používajte len sieťový adaptér
dodaný spoločnosťou HP.

Upozornenie 1

Toto

zariadenie bude nefunkčné
pri výpadku hlavného
prívodu elektrickej energie.

Upozornenie 2

Načúvacia

časť slúchadla, ktorá sa
používa s týmto výrobkom,
môže priťahovať
nebezpečné objekty ako
napríklad sponky, pripínačky
alebo ihly. Dávajte si pozor,
aby vás drobné nebezpečné
objekty uchytené na
načúvacej časti slúchadla
nezranili.