Pomoc usługi HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Podręcznik użytkownika

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
reprodukowanie, adaptacja bądź
tłumaczenie tego materiału bez
uprzedniej pisemnej zgody jest
zabronione.

Logo Adobe oraz Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi Adobe
Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych oraz/lub innych
krajach.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® oraz Windows
2000® są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Numer publikacji: Q8081-

90122

Luty 2006

Uwaga

Jedyne gwarancje obejmujące
produkty i usługi HP zostały dokładnie
opisane w dokumentach
gwarancyjnych dołączonych do tych
produktów i usług. Żadnej części
niniejszej publikacji nie należy
traktować jako dodatkowej gwarancji.
Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz
pominięcia występujące w niniejszym
podręczniku.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub następcze związane
z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.

Uwaga: Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z przepisami, patrz

Informacje techniczne

.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniżej. W razie
wątpliwości należy zasięgnąć opinii
prawnika.

Pisma oraz dokumenty
urzędowe:

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Zaświadczenia o służbie
wojskowej

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory państwowe:

Znaczki pocztowe

Karty żywnościowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rządowe

Banknoty, czeki podróżne lub
przekazy pieniężne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby uniknąć

pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać
tego produktu na kontakt z
deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.

Ostrzeżenie

Ryzyko

porażenia prądem

1.

Należy przeczytać ze
zrozumieniem wszystkie
instrukcje znajdujące się w
Podręczniku instalacji.

2.

Należy podłączać urządzenie
wyłącznie do uziemionego
gniazda elektrycznego. Jeśli
użytkownik nie wie, czy gniazdo
jest uziemione, powinien
zapytać wykwalifikowanego
elektryka.

3.

Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń
umieszczonych na produkcie.

4.

Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.

5.

Nie należy umieszczać
produktu w pobliżu wody ani
dotykać go mokrymi rękoma, w
mokrej odzieży.

6.

Należy umieścić produkt na
stabilnej powierzchni.

7.

Zainstaluj urządzenie w
bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie będzie
narażony na uszkodzenie lub
nadepnięcie oraz nie będzie się
można o niego potknąć.

8.

W przypadku wystąpienia
problemów podczas instalacji
należy zapoznać się z sekcją
Rozwiązywanie problemów w
Podręczniku instalacji lub z
sekcją

Informacje o

rozwiązywaniu problemów

w

niniejszym Podręczniku
użytkownika.

9.

Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Wykonywanie czynności
serwisowych należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi.

10.

Należy korzystać z urządzenia
w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją.

11.

Używać tylko z zasilaczem
dostarczonym przez firmę HP.

Ostrzeżenie 1

To

urządzenie nie będzie
działać w przypadku awarii
sieci elektrycznej.

Ostrzeżenie 2

Przykładana do ucha część
słuchawki może przyciągać
niebezpieczne przedmioty,
takie jak pinezki, spinacze
czy igły. Należy unikać
uszkodzeń ciała mogących
wystąpić na skutek dostania
się niebezpiecznych
przedmiotów do tej części
słuchawki.