HP Officejet 4315 Palīdzība

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Lietotja rokasgrmata

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Šeit ietvertajā informācijā var tikt
veikti grozījumi bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Reproducēšana, adaptācija un
tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas ir aizliegta, izņemot
gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar
autortiesību likumiem.

Adobe un Acrobat logo ir reģistrētas
preču zīmes vai arī "Adobe Systems
Incorporated" preču zīmes Amerikas
Savienotajās Valstīs un/vai citās
valstīs.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® un Windows
2000® ir ASV reģistrētas Microsoft
Corporation preču zīmes.
Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel
Corporation preču zīmes.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Publikācijas numurs: Q8081-90119
2006. gada februāris

Paziņojums

Vienīgās HP produktiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
formulētas garantijas saistībās, kas
paredzētas attiecīgajiem produktiem
un pakalpojumiem. Nekas šeit nav
tulkojams kā papildus garantijas
noteikšana. HP neuzņemas atbildību
par tekstā iespējamām tehniskām un
drukas kļūdām un izlaidumiem.
Hewlett-Packard Company nav
atbildīga par nejaušiem vai
izrietošiem bojājumiem, kas rodas vai
ir saistīti ar šī dokumenta un tajā
aprakstītās programmas materiāla
izmantošanu vai darbību.
Piezīme. Normatīvo informāciju
skatiet sadaļā

Tehniskā informācija

.

Daudzviet šādu vienību kopēšana ir
nelikumīga. Ja jums rodas šaubas,
vispirms sazinieties ar likumīgu
pārstāvi.

Valdības papīri un dokumenti:

Pases

Imigrācijas papīri

Atsevišķi dienesta papīri

Identifikācijas nozīmes,
kartes vai zīmotnes

Valdības marķējumi:

Pastmarkas

Pārtikas zīmogi

Valdības iestādēs izmantoti čeki
un dokumenti

Papīrnauda, ceļojumu čeki vai
naudas pārvedums

Noguldījumu dokumenti

Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Brīdinājums

Lai novērstu

ugunsgrēka vai strāvas
trieciena risku, preci nav
atļauts turēt lietū vai mitrā
vidē.

Lai mazinātu uguns vai
elektrotriecienu, izmantojot šo preci,
vienmēr ievērojiet galvenos drošības
nosacījumus.

Brīdinājums

Pastāv

trieciena risks

1.

Izlasiet un izprotiet
Uzstādīšanas rokasgrāmatā
sniegtos norādījumus.

2.

Pievienojot ierīci strāvas
avotam, izmantojiet tikai
iezemētu elektrības
kontaktligzdu. Ja jūs nezināt,
vai kontaktligzda ir iezemēta,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

3.

Ievērojiet visus uz izstrādājuma
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.

4.

Pirms izstrādājuma tīrīšanas
atvienojiet to no sienas
kontaktligzdas.

5.

Neuzstādiet un neizmantojiet šo
izstrādājumu tuvu ūdenim vai
tad, kad pats esat slapjš.

6.

Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.

7.

Novietojiet iekārtu vietā, kur nav
iespējama vada sabojāšana,
uzkāpjot vai aizķerot to.

8.

Ja iestatīšanas laikā rodas
problēmas, skatiet
Uzstādīšanas rokasgrāmatas
pēdējās nodaļas sadaļu
Problēmu novēršana, vai arī

skatiet sadaļu

Informācija par

problēmnovēršanu

. šajā

Lietotāja rokasgrāmatā.

9.

Ierīcē nav nevienas daļas, ko
var apkopt pats lietotājs.
Uzticiet tehnisko apkalpošanu
kvalificētam personālam.

10.

Izmantojiet ierīci labi ventilētās
telpās.

11.

Izmantojiet tikai kopā ar
elektrisko adapteri, ko
piegādājis HP.

Brīdinājums 1

Šis

aprīkojums nedarbojas bez
strāvas barošanas.

Brīdinājums 2

Ar šo

produktu lietojamās
klausules vāciņš var pievilkt
bīstamus priekšmetus,
piemēram, saspraudes,
skavas un adatas.
Uzmanieties, lai priekšmeti,
kas var atrasties pie auss
liekamajā klausules daļā,
neradītu traumas.