HP Officejet 4315 Žinynas

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Vartotojo vadovas

background image

„HP Officejet 4300 All-in-One series“

Vartotojo vadovas

background image

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2006.
Šiame dokumente pateikiama
infomacija gali būti keičiama iš anksto
neįspėjus.
Bet kokią šio dokumento dalį
atgaminti, adaptuoti ar versti į kitą
kalbą be išankstinio raštiško sutikimo
draudžiama, išskyrus atvejus,
numatytus autorių teisių įstatymuose.

„Adobe“ ir „Acrobat“ logotipai yra
„Adobe Systems Incorporated“ prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir/ ar kitose
šalyse.
„Windows®“, „Windows NT®“,
„Windows ME®“, „Windows XP®“ ir
„Windows 2000®“ yra JAV registruoti
bendrovės „Microsoft Corporation“
prekių ženklai.
„Intel®“ ir „Pentium®“ yra bendrovės
„Intel Corporation“ registruotieji prekių
ženklai.
„Energy Star®“ ir „Energy Star logo®“
yra JAV registruoti Jungtinių Valstijų
Aplinkos apsaugos agentūros ženklai.
Leidinio numeris:

Q8081-90120

2006 m. vasaris

Pastaba

Vienintelė HP gaminių ir paslaugų
garantija pateikiama garantiniuose
pareiškimuose, pridėtuose prie
konkrečių gaminių ir paslaugų. Jokia
čia pateikiama informacija negali būti
laikoma papildoma garantija. HP
nebus atsakinga už šiame leidinyje
galinčias pasitaikyti technines,
redagavimo klaidas ar praleistą
informaciją.
„Hewlett-Packard Company“ neatsako
už atsitiktinius ar dėsningus
nuostolius, susijusius arba
susidariusius dėl šio dokumento ir
jame aprašomos programinės
medžiagos pateikimo, veikimo ar
panaudojimo.
Pastaba: Normatyvinės informacijos
galite rasti

Techninė informacija

.

Daugelyje vietovių įstatymais
draudžiama kopijuoti toliau išvardytus

dalykus. Jei abejojate, iš pradžių
pasiteiraukite vietos teisininkų.

Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:

Pasai

Imigraciniai dokumentai

Kai kurių tarnybų
dokumentai

Identifikaciniai ženklai,
kortelės, emblemos

Vyriausybiniai ženkleliai:

Pašto ženklai

Maisto kortelės

Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginės perlaidos

Indėlių pažymėjimai

Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija

Perspėjimas

Kad

išvengtumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojaus,
saugokite šį gaminį nuo
lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu,
visuomet imkitės elementarių
atsargumo priemonių, kad
išvengtumėte galimo sužeidimo dėl
gaisro ar elektros smūgio.

Perspėjimas

Galimas

elektros smūgio pavojus

1.

Perskaitykite ir išsiaiškinkite
visus nurodymus, pateiktus
„Sąrankos vadove“.

2.

Prie maitinimo tinklo prietaisą
prijunkite tik per įžemintą
elektros lizdą. Jei nežinote, ar
elektros lizdas įžemintas,
pasiteiraukite kvalifikuoto
elektriko.

3.

Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.

4.

Prieš valydami šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.

5.

Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.

6.

Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.

7.

Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų
užlipti ant maitinimo laido, už jo
užkliūti ar jį pažeisti.

8.

Jei sąrankos metu iškyla
problemų, žr. skirsnį apie trikčių
diagnostiką paskutiniame
„Sąrankos vadovo“ skyriuje
arba

Informacija apie trikčių

šalinimą

šiame „Vartotojo

vadove“.

9.

Viduje nėra dalių, kurių techninį
aptarnavimą galėtų atlikti
vartotojas. Paveskite techninę
priežiūrą kvalifikuotam
techninės priežiūros personalui.

10.

Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.

11.

Naudokite tiktai HP pateikiamą
maitinimo adapterį.

Perspėjimas 1

Ši įranga

neveikia, jei nėra pagrindinio
maitinimo šaltinio.

Perspėjimas 2

Su šiuo

gaminiu naudojama telefono
ausinė gali pritraukti
pavojingų objektų, pvz.,
smeigtukų, sąsagėlių ar
adatų. Būkite atidūs ir
venkite galimo susižalojimo
pavojingais objektais, kurie
gali prikibti prie telefono
ausinės.