עזרה HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

ךירדמ

שמתשמל

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

עדימה

אבומה

ןאכ

ףופכ

יונישל

אלב

העדוה

תמדקומ

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

אלב

לבקל

תושר

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

וגולה

לש

Adobe

לשו

Acrobat

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

וא

ינמיס

רחסמ

לש

תרבח

Adobe Systems

תדגואמה

הראב

"

ב

ו

/

וא

תונידמב

/

םירוזא

םירחא

.

Windows ®

,

Windows NT ®

,

Windows

ME ®

,

Windows XP ®

,

ו

-

Windows

2000 ®

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

תרבח

Microsoft Corporation

.

Intel ®

ו

-

Pentium ®

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

לש

תרבח

Intel Corporation

.

Energy Star ®

ו

-

Energy Star logo ®

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

United

States Environmental Protection

Agency

.

רפסמ

םוסרפ

:

Q8081-90116

ראורבפ

2006

העדוה

תוירחאה

הדיחיה

תנתינה

ירצומל

יתורישו

HP

איה

יפכ

הרדגוהש

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולמה

םירצומ

םיתורישו

הלאכ

.

ןיא

ןיבהל

רבד

ךותמ

םירבדה

םיאבומה

ןאכ

תוירחאכ

תפסונ

.

תרבח

HP

אל

אשית

לכב

תובח

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגש

הכירע

וא

תוטמשה

ןהשלכ

ןאכ

.

תרבח

HP

אל

אשית

לכב

תובח

םיקזנל

םייארקא

וא

םייתביסנ

םירושקה

םע

,

וא

םיעבונה

םירזיבאמ

,

םיעוציב

וא

שומישה

ךמסמב

הז

ירמוחבו

תינכותה

םיראותמה

וב

.

הרעה

:

ןתינ

אוצמל

עדימ

הניקת

ב

עדימ

ינכט

.

תומוקמב

םיבר

רסוא

קוחה

רוציל

םיקתוע

לש

םיטירפה

םיאבה

.

םירקמב

לש

קפס

,

קודב

הליחת

םע

גיצנ

יטפשמ

.

תוריינ

וא

םיכמסמ

םייתלשממ

:

םינוכרד

תוריינ

הריגה

תוריינ

תוריש

םייביטקלס

יגת

,

יסיטרכ

וא

ילמס

יוהיז

םילוב

םייתלשממ

:

ילוב

ראוד

ילוב

ןוזמ

תואחמה

וא

תוארוה

םולשת

תוכושמה

לע

תויושר

תויתלשממ

תורטש

ףסכ

,

תואחמה

םיעסונ

וא

תואחמה

תויאקנב

תודועת

ןודקפ

תוריצי

תונגומה

לע

-

יפ

תויוכז

םירצוי

עדימ

תוחיטב

הרהזא

ידכ

עונמל

תוקילד

וא

תנכס

תולמשחתה

,

ןיא

ףושחל

רצומ

הז

םשגל

וא

לכל

גוס

לש

תוחל

.

שי

לועפל

דימת

לע

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

הרהזא

תנכס

תולמשחתה

תילאיצנטופ

1

.

ארק

ןבהו

תא

לכ

תוארוהה

תועיפומש

ךירדמב

הנקתהה

.

2

.

שי

שמתשהל

קר

עקשב

ילמשח

קראומ

תעב

רוביח

ןקתהה

רוקמל

למשח

.

םא

ךניא

עדוי

םא

עקשה

ילמשחה

קראומ

,

קודב

לצא

יאלמשח

ךמסומ

.

3

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

יבג

רצומה

.

4

.

קתנ

רצומ

הז

עקשהמ

ילמשחה

ינפל

ויוקינ

.

5

.

ןיא

ןיקתהל

וא

שמתשהל

רצומב

הז

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

יבג

חטשמ

ביצי

.

7

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

למשחה

,

וא

לקתיי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

8

.

תא

התא

לקתנ

תויעבב

ךלהמב

הנקתהה

,

ןייע

ףיעסב

ןורתפ

תויעב

קלחב

ןורחאה

לש

ךירדמ

הנקתהה

,

וא

האר

עדימ

ןורתפל

תויעב

ךירדמב

שמתשמל

הז

.

9

.

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

םהשלכ

ליעפמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

שי

ריבעהל

תא

לכ

תורישה

הקוזחתהו

ידיל

ישנא

תוריש

םיכמסומ

.

10

.

שי

שמתשהל

רצומב

םוקמב

ררוואמ

בטיה

.

11

.

שמתשה

קר

םאתמב

למשחה

קפוסמה

לע

ידי

HP

.

הרהזא

1

אל

ןתינ

היהי

ליעפהל

דויצ

הז

תעב

הסירק

לש

תכרעמ

למשחה

תישארה

.

הרהזא

2

תרפופ

ןופלטה

לש

רצומ

הז

היושע

ךושמל

םיצפח

םינכוסמ

ןוגכ

תוכיס

,

םיצענ

םיטחמו

.

םיש

בל

רהזיהו

םיצפחמ

םינכוסמ

םילולעש

דמציהל

תרפופשל

ןופלטה

.

background image

ןכות