Abi HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Kasutusjuhend

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Kasutusjuhend

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Siin sisalduvat teavet võidakse ilma
ette teatamata muuta.
Paljundamine, kohandamine ja
tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku
loata keelatud, välja arvatud
autorikaitseseadustes lubatud juhtudel.

Adobe'i ja Acrobati logo on ettevõtte
Adobe Systems Incorporated
registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USA-s ja/või muudes
riikides.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® ja Windows
2000® on Microsoft Corporationi USA-
s registreeritud kaubamärgid.
Intel® ja Pentium® on Intel
Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.
Väljaande number: Q8081-

90112

Veebruar 2006

Märkus

Ainsad HP toodete ja teenuste
garantiid on sätestatud otsestes
garantiiavaldustes, mis nende toodete
ja teenustega kaasnevad. Mitte
midagi selles dokumendis sisalduvat
ei tohiks käsitada täiendava
garantiina. HP ei vastuta käesolevas
dokumendis sisalduvate tehniliste või
toimetuslike vigade ega väljajätete
eest.
Ettevõte Hewlett-Packard Company ei
vastuta juhuslike või põhjuslike
kahjude eest, mis on seotud
käesoleva dokumendi või selles
kirjeldatud programmimaterjali sisu,
omaduste või kasutamisega.
Märkus. Normatiivse teabe leiate
jaotisest

Tehniline teave

.

Paljudes piirkondades pole järgmiste
üksuste paljundamine seadusega
lubatud. Kahtluse korral küsige abi
mõnelt juristilt.

Riiklikud dokumendid:

passid

immigratsioonidokumendid

osa
ajateenistusdokumente

isikutuvastusmärgid, -
kaardid või -tähised

Riiklikud margid ja tšekid:

postmargid

toidutšekid

Riigiettevõtetele välja kirjutatud
tšekid või vekslid

Paberraha, reisitšekid või
rahakaardid

Hoiusetunnistused

Autoriõigusega kaitstud teosed

Ohutusteave

Ettevaatust!

Tule- ja

elektrilöögiohu vältimiseks
ärge jätke seadet vihma
kätte ega mujale niiskesse
kohta.

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või
elektrilöögiohtu.

Ettevaatust!

Elektrilöögi oht

1.

Lugege mõttega läbi printeri
installijuhendis sisalduvad
juhised.

2.

Seadme toiteallikaga
ühendamisel kasutage ainult
maandatud pistikupesa. Kui te
ei tea, kas pistikupesa on
maandatud, laske see elektrikul
üle kontrollida.

3.

Järgige kõiki tootele märgitud
hoiatusi ja juhiseid.

4.

Enne seadme puhastamist
lülitage see vooluvõrgust välja.

5.

Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal ega
märgade kätega.

6.

Paigutage seade turvaliselt
kindlale pinnale.

7.

Paigaldage seade ohutusse
kohta, kus keegi ei saaks
toitejuhtme peale astuda või
selle taha komistada ning kus
toitejuhe ei saaks kahjustada.

8.

Kui teil ilmneb probleeme
seadistamisel, lugege
tõrkeotsingut käsitlevat jaotist
installijuhendi viimases osas või

käesoleva kasutusjuhendi
peatükki

Tõrkeotsinguteave

.

9.

Seade ei sisalda kasutaja
hooldatavaid osi. Hooldamiseks
pöörduge vastava
kvalifikatsiooniga teenindaja
poole.

10.

Kasutage seadet hea
ventilatsiooniga kohas.

11.

Kasutage seadet ainult koos HP
tarnitud toiteadapteriga.

Ettevaatust! 1

Voolukatkestuse ajal ei saa
seda seadet kasutada.

Ettevaatust! 2

Seadme

komplekti kuuluv kuuldetoru
võib enda külge tõmmata
esemeid, mis võivad ohtlikud
olla (nt nõelu, klambreid jm).
Hoolitsege selle eest, et
kuuldetorru ei saaks selliseid
ohtlikke esemeid sattuda.