Nápověda pro HP Officejet 4315

background image

HP Officejet 4300 All-in-One Series

Uživatelská příručka

background image

HP Officejet 4300 All-in-One series

Uživatelská příručka

background image

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Reprodukce, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného svolení jsou
zakázány, s výjimkou případů, které
povoluje autorský zákon.

Adobe a logo Acrobat jsou buď
registrované obchodní známky nebo
obchodní známky společnosti Adobe
Systems Incorporated ve Spojených
státech anebo v jiných zemích.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® a Windows
2000® jsou obchodní známky
společnosti Microsoft registrované v
USA.
Intel® a Pentium® jsou registrované
obchodní známky společnosti Intel
Corporation.
Energy Star® a Energy Star logo®
jsou ochranné známky americké
agentury pro ochranu životního
prostředí registrované v USA.
Číslo publikace:

Q8081-90109

únor 2006

Upozornění

Záruky na produkty a služby
společnosti Hewlett-Packard jsou
uvedeny v písemných záručních
prohlášeních, která jsou součástí
takových produktů nebo služeb.
Žádné zde uvedené informace nelze
chápat jako ustanovení dodatečné
záruky. Společnost Hewlett-Packard
není odpovědná za zde obsažené
technické nebo vydavatelské chyby či
opomenutí.
Společnost Hewlett-Packard není
odpovědná za náhodné nebo
následné škody vzniklé v důsledku
nebo v souvislosti s poskytnutím,
vlastnostmi nebo použitím tohoto
dokumentu a programového
materiálu, který popisuje.
Poznámka: Informace o předpisech
naleznete v části

Technické informace

.

Na mnoha místech není zákonné
vytvářet kopie následujících položek.

V případě pochybností se nejprve
obraťte na právního zástupce.

Státní dokumenty:

Pasy

Imigrační doklady

Vybrané služební
dokumenty

Identifikační odznaky,
karty nebo insignie

Státní kolky a ceniny:

Poštovní známky

Potravinové známky

Šeky nebo směnky vydané
státními institucemi

Bankovky, cestovní šeky nebo
peněžní poukázky

Vkladové certifikáty

Dokumenty chráněné
autorským zákonem

Bezpečnostní informace

Upozornění

Aby se

zamezilo nebezpečí požáru
nebo úrazu, nevystavujte
tento produkt dešti nebo
vlhkosti.

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění v
důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.

Upozornění

Možné

nebezpečí úrazu

1.

Přečtěte si pozorně všechny
pokyny v instalační příručce.

2.

Pro připojení zařízení ke zdroji
elektrické energie používejte
pouze uzemněné elektrické
zásuvky. Pokud nevíte, zda je
elektrická zásuvka uzemněná,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.

3.

Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.

4.

Před čistěním odpojte tento
produkt ze zásuvky.

5.

Neinstalujte a nepoužívejte
tento produkt v blízkosti vody a
nemanipulujte s ním, pokud
máte mokré ruce.

6.

Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.

7.

Umístěte produkt na chráněné
místo, kde není možné
stoupnout na napájecí kabel a

kde nemůže dojít k poškození
napájecího kabelu.

8.

Pokud se při nastavování
setkáte s problémy, prostudujte
si kapitolu Odstraňování
problémů v poslední části
Průvodce nastavením nebo si
přečtěte část

Informace o

řešení problémů

v této

uživatelské příručce.

9.

Uvnitř se nenacházejí žádné
díly, jejichž opravu by bylo
možné zkonzultovat telefonicky.
Přenechejte servis
kvalifikovanému servisnímu
personálu.

10.

Používejte produkt v dobře
větraném prostoru.

11.

Produkt používejte pouze se
síťovým adaptérem od
společnosti Hewlett-Packard.

Upozornění 1

Toto

zařízení nebude schopné
provozu v případě výpadku
hlavního zdroje napájení.

Upozornění 2

Uzávěr

sluchátka, který tento
produkt používá, může
přitahovat nebezpečné
předměty, jako jsou
špendlíky, svorky nebo jehly.
Dejte pozor, aby nedošlo ke
zranění způsobenému
zachycením nebezpečných
předmětů na reproduktoru
sluchátka.